สำนักด่านอาหารและยา - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา


การยื่นแจ้งผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้า (License per Invoice)

   การพิจารณานำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ
   การเตรียมข้อมูลการยื่นแจ้งรายละเอียดการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อขอ License per Invoice (LPI)
   การยื่นขอ User Account (activation code) ใช้งานโปรแกรม e-Logistics งานด่านอาหารและยา (LPI)
   ขั้นตอนการแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า (License per Invoice)
   การยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้าเพื่อขอ License per Invoice ผ่านอินเตอร์เน็ต
   การแจ้งขอยกเลิก License per invoice
   การแจ้งปริมาณนำเข้าคงเหลือของ น.ย.ม. 1 และ น.ย.ม. 4 สำหรับเปิดใช้ License per Invoice ในครั้งแรก
   แนวทางการลงข้อมูลขนาดบรรจุ และปริมาณนำเข้า สำหรับ License per Invoiceสำนักด่านอาหารและยา สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Tel : 0-2590-7363 , 0-25907364 Fax : 0-2591-8477 , E-mail : inspection@fda.moph.go.th