สำนักด่านอาหารและยา - สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักด่านอาหารและยา สำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Tel : 0-2590-7363 , 0-25907364 Fax : 0-2591-8477 , E-mail : inspection@fda.moph.go.th