การนำเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.16)
19 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ

ขั้นตอน

1.

ยื่นเอกสารขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศฯ และหลักฐานประกอบ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร OSSC ชั้น 4


1.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ *กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้มีอำนาจ

• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 


1.2 หนังสือมอบอำนาจ *กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้รับมอบอำนาจ

• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง)

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)


หมายเหตุ ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา ได้ไม่เกิน 1 ปี

*สามารถส่งเอกสารขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ มาเปิดสิทธิ์ชั่วคราวก่อนได้ที่ bie.thaifda@gmail.com – หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะตอบกลับที่อยู่ให้จัดส่งเอกสารตัวจริง

2.

ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Submission

ช่องทางการเข้าใช้งาน > https://privus.fda.moph.go.th > ผู้ประกอบการ > ระบบ(อ.16)


คู่มือการใช้งาน


โปรแกรมที่ต้องใช้ > Adobe Acrobat Reader DC + FontPack Download 64-bit (สำหรับเครื่อง 32-bit)

3.

หลังจากได้รับการอนุมัติ ระบบจะออกเลข LPI เพื่อใช้ประกอบการทำใบขนสินค้ากับกรมศุลกากร


> หนังสือมอบอำนาจดำเนินพิธีการ ณ ด่านอาหารและยา *เฉพาะกระบวนงาน e-sub เท่านั้น

*สามารถส่งเอกสารได้ที่

1. ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร OSSC ชั้น 4

2. อีเมล bie.thaifda@gmail.com - หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะตอบกลับที่อยู่ให้จัดส่งเอกสารตัวจริงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และเอกสารประกอบการนำเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ (อ.16)

วัตถุประสงค์

เอกสารประกอบการพิจารณา

เพื่อขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

1. หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการนำเข้า​ (ตัวอย่างเอกสาร)

2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี (กรณีข้อมูลสินค้าใน Invoice ไม่ครบถ้วน)

3. ฉลาก รูปภาพสินค้า หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียด

4. ใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร (อ.7)

5. เอกสารยืนยันอาหารนั้นปลอดภัยจากโรควัวบ้า (BSE) ปราศจากกรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (แล้วแต่กรณี)

เพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ

1. หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการนำเข้า​ (ตัวอย่างเอกสาร)

2. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี (กรณีข้อมูลสินค้าใน Invoice ไม่ครบถ้วน)

3. ฉลาก รูปภาพสินค้า หรือเอกสารอื่น ๆ ที่แสดงรายละเอียด

4. เอกสารยืนยันอาหารนั้นปลอดภัยจากโรควัวบ้า (BSE) ปราศจากกรดไขมันทรานส์จากน้ำมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (แล้วแต่กรณี)


อ้างอิง: ระเบียบ (อย.) ว่าด้วยการนำเข้าอาหารเพื่อเป็นตัวอย่างในการขึ้นทะเบียนตำรับอาหารหรือเพื่อพิจารณาในการสั่งซื้อ อ.16


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2590 7000 ต่อ 79918