เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  1. ประกาศ อย. เรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. 2560
  2. พิกัดศุลกากรที่ อย. เชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมศุลกากร
  3. ประกาศ อย. เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร ลงวันที่ 29 เมษายน 2559
  4. ประกาศ อย. เรื่องการถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจสอบการนำเข้าสินค้าอาหาร (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 23 มีนาคม 2566
  5. แนวทางการตรวจสอบเครื่องมือแพทย์ ขณะนำเข้า
  6. แนวทางการตรวจสอบหนังสือรับรองการวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
  7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังควบคุมตรวจสอบวัตถุเสพติด ณ ด่านอาหารและยา
  8. รายชื่อด่านอาหารและยา ภายใต้การกำกับดูของ อย.
  9. การรับรองความถูกต้องของคำแปลภาษาไทย
  10. เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) กับกองด่านอาหารและยา


ผลงานสำคัญ

icon arrow

ภาพกิจกรรม

icon arrow

ผลงานด่านอาหารและยา ส่วนภูมิภาค

icon arrow

ตรวจสอบการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ลิงก์ภายในองค์กร

สำหรับเจ้าหน้าที่