อาหาร
18 เมษายน 2566

การนำเข้าอาหารเพื่อจำหน่าย (Imported foods for sale) มีขั้นตอน ดังนี้


ลำดับ

ขั้นตอน

1.

ยื่นขอใบอนุญาตนำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรกับกองอาหาร ตรวจสอบรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอได้ที่ https://food.fda.moph.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2590 7320

2.

ยื่นขอเลขสารบบอาหาร หรือเลขเสมือนสำหรับอาหารทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ตามประเภทอาหาร > https://food.fda.moph.go.th/public-guide/category/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2590 7187 หรือช่องทาง Line Official: @food_e-submission

ผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป > https://food.fda.moph.go.th/lpi หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2590 7176 หรือติดต่อผ่านทาง E-mail: food_lpi@fda.moph.go.th

**กรณีไม่ทราบประเภทอาหาร ศึกษาแนวทางการจัดประเภทอาหารได้ที่ https://food.fda.moph.go.th/public-information/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2590 7211

3.

เมื่อมีการนำเข้าในแต่ละครั้ง ให้ยื่นขอ License per Invoice (LPI)

(ศึกษาขั้นตอนการยื่นขอ LPI ได้ที่ ขั้นตอนการใช้งาน License per Invoice)

4.

จัดทำใบขนสินค้าขาเข้ากับกรมศุลกากร

5.

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านอาหารและยาที่มีการนำเข้าสินค้า เพื่อตรวจสอบสินค้าและเอกสาร ดังนี้

– ใบขนสินค้า/ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ

– บัญชีราคาสินค้า (invoice) หรือใบตราส่งสินค้า

– ใบรับแจ้งการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ (LPI)

หนังสือมอบอำนาจดำเนินพิธีการ ณ ด่านอาหารและยา

– ตัวอย่างอาหารที่นำเข้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ ด่านอาหารและยา (การแสดงฉลากอาหารให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง)

6.

เอกสารอื่น ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

ใบรับรองสถานที่ผลิตตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

๏ กรณีนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากโรควัวบ้า แนบเอกสารหลักฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 377 พ.ศ. 2559

๏ กรณีนำเข้าอาหารที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสี แนบเอกสารหลักฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 371 พ.ศ.2558

๏ กรณีนำเข้าอาหารที่มีโอกาสใช้น้ำมันและไขมันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ แนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตฉบับจริง หรือ แนบหนังสือจากผู้ผลิตที่รับรองจาก Notary Public หรือ Chamber of Commerce (รับรองกระบวนการผลิตของน้ำมันและไขมัน) หรือรับรองสูตรส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ว่าไม่มีการใช้น้ำมันและไขมันที่ผ่านการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ (ประเด็นถาม-ตอบ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 388 พ.ศ. 2561 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย)

๏ กรณีฉลากอาหารที่นำเข้าไม่ใช่ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ให้จัดทำคำแปลภาษาตามกฎกระทรวง พ.ศ.2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติทางปกครอง


มาตราการเฝ้าระวัง

แผนการเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์สุขภาพปีงบประมาณ 2567

มาตราการเฝ้าระวัง ผักผลไม้สดนำเข้า ปีงบประมาณ 2567


หมายเหตุ : อาหารที่นำเข้ามาจำหน่ายต้องไม่เป็นอาหารที่ห้ามนำเข้า ตามที่กฏหมายกำหนด (https://food.fda.moph.go.th/food-law/category/prohibited)


ติดต่อกองอาหาร https://food.fda.moph.go.th/contact-food-fda/category/contact-food/