การนำเข้าอาหารเพื่อใช้เฉพาะตัว
19 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ

ขั้นตอน

1.

ยื่นคำขอผ่านระบบ e-Submission

ช่องทางเข้าใช้งาน > https://privus.fda.moph.go.th/Frm_Response.aspx?Type=1113


คู่มือการใช้งาน

2.

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. หนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการนำเข้าจากผู้นำเข้า (แสดงเจตจำนง พร้อมรับรองคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของสินค้านั้น และรับรองว่าจะไม่นำสินค้าไปจำหน่ายจ่ายแจก) (ตัวอย่าง)

2. ฉลาก รูปภาพสินค้า หรือเอกสารอื่นๆ ที่แสดงรายละเอียดอาหาร

3. บัญชีราคาสินค้า (Invoice) และเอกสารอื่น ๆ แล้วแต่กรณี (กรณีข้อมูลสินค้าใน Invoice ไม่ครบถ้วน)

3.

หลังจากได้รับการอนุมัติ ระบบจะออกเลข LPI เพื่อใช้ประกอบการทำใบขนสินค้ากับกรมศุลกากร


> หนังสือมอบอำนาจดำเนินพิธีการ ณ ด่านอาหารและยา *เฉพาะกระบวนงาน e-sub เท่านั้น

*สามารถส่งเอกสารได้ที่

1. ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร OSSC ชั้น 4

2. อีเมล bie.thaifda@gmail.com - หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะตอบกลับที่อยู่ให้จัดส่งเอกสารตัวจริง


เงื่อนไข: เกณฑ์การนำเข้าอาหารเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อใช้เฉพาะตัว


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2590 7000 ต่อ 79918