ขั้นตอนการใช้งาน License per Invoice
19 พฤศจิกายน 2566

ขั้นตอนการใช้งาน License per Invoice ผ่านระบบคำขอกลาง (NSW)

ทำความรู้จัก LPI หรือ License per Invoice


ลำดับ

ขั้นตอน

1.

ยื่นเอกสารขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ และหลักฐานประกอบ ณ ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ อาคาร OSSC ชั้น 4


1.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ *กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้มีอำนาจ

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 


1.2 หนังสือมอบอำนาจ *กรณีผู้ขอใช้งานเป็นผู้รับมอบอำนาจ

– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือสำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ซึ่งออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ที่มีผู้มีอำนาจลงชื่อรับรอง)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) 

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)


หมายเหตุ ผู้ขอใช้งานมีสิทธิใช้งานระบบสารสนเทศ ด่านอาหารและยา ได้ไม่เกิน 1 ปี

*สามารถส่งเอกสารขอเข้าใช้ระบบสารสนเทศ มาเปิดสิทธิ์ชั่วคราวก่อนได้ที่ bie.thaifda@gmail.com เจ้าหน้าที่ดำเนินการหลังจากได้รับเรื่องไม่เกิน 2 ชั่วโมง ของวันและเวลาทำการ (เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

– หากข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะตอบกลับที่อยู่ให้จัดส่งเอกสารตัวจริง –

2.

สร้างบัญชีผู้ใช้งาน https://privus.fda.moph.go.th เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน (คู่มือ) (*หากมีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่)

การตรวจสอบเลขที่ใบสำคัญ (License per Invoice > ตรวจสอบใบสำคัญ > เลือก ประเภท > กด ค้นหา)

การพิมพ์เอกสาร LPI (License per Invoice > ข้อมูลนำเข้า > ระบุเลข LPI > กด ค้นหา > เลือก ออกรายงาน)

3.

สมัครสมาชิก NSW ที่ http://www.thainsw.net เพื่อคีย์ข้อมูลการนำเข้าผ่านระบบคำขอกลาง (NSW)

(คู่มือการใช้งาน download ได้จากหน้าเว็บไซต์ thainsw หัวข้อ เกี่ยวกับ NSW > ดาวน์โหลด > คู่มือผู้ใช้ > คู่มือระบบลงทะเบียน)

* หากพบปัญหาการลงทะเบียนติดต่อ NSW Call Center 0 2109 3000 หรือ callcenter@thainsw.net

4.

ผู้ประกอบการใช้งาน License per Invoice ผ่านระบบคำขอกลาง (NSW) ผ่านระบบพิธีการนำเข้า/ส่งออก (E-Form) ของกรมศุลกากรที่ http://www.thainsw.net

(คู่มือการใช้งาน download ได้จากหน้าเว็บไซต์ thainsw หัวข้อ เกี่ยวกับ NSW > ดาวน์โหลด > คู่มือผู้ใช้ > คู่มือการใช้งานระบบฯ)

*หากมีข้อสงสัยติดต่อ Call Center 0 2109 3000 หรือ callcenter@thainsw.net

อื่นๆ

ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CA

การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ NTCA แบบ Online > เข้าสู่เว็บไซต์ www.ntca.ntplc.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center 0 2574 8912


คู่มือการยื่นแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนนำเข้า License per Invoice


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 0 2590 7361